Main Menu

જૂની મોટી ચીર ઈ થી આર આરસેલ સરહદી રેજ ભૂજ કચ્છ દ્વારા પકડેલ દારૂનો જથ્થો

તા 11/10?2018 ના રોજ મે પોલીસ મહાનીરશક શ્રી વાઘેલા સાહેબસરહદી રેજ ભુજ કચ્છ નાઓમાગદશન તથા પોલીસ સબ ઈશપેકટર જીએમહાડીયા સુચના થી જુની મોટી ચીર ઈ ના યુવરાજ સીહ રાજેન્દ્ર સીહ જાડેજા તથ જગદીશ સીહ ઉફે મૂનો ગટોર સીહ વાઘેલા તથા નવી મોટી ચીર ઈ ના રામદેવ સીહ જાડેજા તા ભચાઉ નાવાળા એજુની મોટી ચીર ઈ ગામમાં આવેલ આશાપુરા મદીર નુ પાસળ બાવળો ઝાડી મા રાખેલ દારૂ નો જથ્થો જેમાં ભારતીય બનાવટ ની વિદેશી દારૂ નોજથો જેમા ભારતીય બનાવટ નીએમ એ ગીલ વિશકી750 એમ એલ કાચની પેટી નગ 2 બોટલો નગ/24,નુ કીમત 8400,તથા બોમ્બે સપેસીયલ વિશકી 180/એમ એલ કાચના કપની સીલબંધ કવાટરીયા નગ 230/ની કી રૂ 23000/તથા.લેમાઉટ પીમીયમ બીયર 500’એમ એલ ટીન નગ 1656 કી 248800/એમ કુલે કિ 279800/મળી આવેલ
આકામગીરી માએ એસ આઈ પરીશીતસીહ પી જાડેજા તથા પો કોનસ જયદીપ સીહ રામુભાજાડેજા આકામગીરી મા સાથે રહયા હતા
દિનેશ કાઠેચા ભચાઉ